Handicaptillæg til studerende
Barsels- dagpenge
Social tillægsydelse. Tilskud til enlige forsørgere af børn under 18 år. Ordinær børnetilskud udgør 1.358 kr. (skattefrit) i kvartalet.
Børne- og ungeydelse
Børnecheck/social tillægsydelse. Børne- og ungeydelsen udbetales til den, der har forældremyndigheden over et barn under 18 år. Børne- og ungeydelsen indkomst- og aldersreguleres.
Brøkpension
Repatrieringsydelse
Førtidspension
Permanent. Brøkpension gives til pensionister, der har boet kortere tid i Danmark end 40 år. Har man boet 30 år i Danmark modtager man 30/40 af folkepensionen.
Engangsydelse, der har til formål at støtte udlændinge, der ønsker at vende tilbage til deres hjemland. Engangsbeløbet for flygtninge over 18 år er 127.517 kr. før skat.
Permanent. Førtidspension gives til personer mellem 18 og 65 år der har varigt nedsat arbejdsevne i en sådan grad, at vedkommende ikke kan forsørge sig selv. Grundbeløbet for enlige er 18.122 kr. og 15.404 kr. for gifte/samlevende.
Dagpenge
Revalideringsydelse
Handicaptillæg til studerende
Midlertidig. Arbejdsløshedsydelse udbetales til medlemmer af en a-kasse, hvis den ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og opfylder de øvrige betingelser. Maksimumsatsen er 4.180 kr. om måneden.
Midlertidig. Revalideringsydelse gives til personer, der har begrænset arbejdsevne med henblik på, at de igen vil komme til at forsørge sig selv helt eller delvist. En person over 30 kan få 18.125 kr. pr. måned før skat.
Social tillægsydelse. Et SU-tillæg til unge på en videregående uddannelse med en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
SU
SU
Helbredstillæg
Midlertidig. Statens Uddannelsesstøtte (SU) gives til unge der er fyldt 18 og er under uddannelse. Satsen for studerende på en videregående uddannelse er på 5.941 kr. før skat.
Kontanthjælp
Social tillægsydelse. Tilskud til folkepensionister og førtidspensionister til løbende helbredsrelaterede ydelser såsom medicin, tandbehandling og lignende.
Fleksydelse
Revaliderings- ydelse
Børne- og ungeydelse
Ledigheds- ydelse
Fleksjob
Repatrierings- ydelse
Børnetilskud
Folkepension
Barselsdagpenge
Midlertidig. Barselsdagpenge kompenserer for den indtægt, som falder bort, når forældre er på barsel. Hvis man som forælder har ret til løn under barsel, får man ikke barselsdagpenge.
Midlertidig. Godtgørelse til lønmodtagere i arbejde og selvstændige erhvervsdrivende. Ydelsen dækker erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) til og med erhvervs-uddannelsesniveau. Satsen er 3.344 kr. pr. uge.
Serviceydelser – socialområdet, børn og unge. Gives til den forælder, der skal passe eget barn, der er under skolestartsalderen. Forælderen må ikke modtage anden offentlig forsørgelse eller arbejdsindtægt.
Permanent. Fleksydelse gør det muligt for folk, der er visiteret til et fleksjob, at trække sig fra arbejdsmarkedet, før de når folkepensionsalderen, ligesom efterlønsordningen.
Boligsikring/boligstøtte
Ældrecheck
Personligt tillæg
Flytte- og etableringstilskud i Almenboligloven
VEU
Social tillægsydelse. Huslejestøtte, som er afhængig af formue, boligens størrelse, antal personer i husstanden og om der er børn i husstanden.
Supplerende årlig udbetaling til de økonomisk dårligst stillede folkepensionister. Det højeste beløb i 2015 var på 16.400 kr. før skat pr. person.
Social tillægsydelse. Tillæg til folkepensionister med særlige økonomiske vanskeligheder. Ydelsen gives efter en konkret vurdering af de økonomiske forhold. Tillægget kan f.eks. dække briller eller tandbehandling.
Social tillægsydelse. Kommunen kan yde tilskud til flytning og etablering til beboere, som flytter fra en almen bolig til en anden bolig i kommunen. På den måde kan kommunen ændre beboersammensætningen i udsatte almene boligområder.
Reintegrationsbistand
Efterløn
Midlertidig/permanent. Pensionslignende ydelse, som gives til flygtninge og visse grupper af udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres oprindelsesland for at tilbringe deres alderdom. Ydelsen er en 5-årig og ligger mellem 2.500 og 4.500 kr. om måneden.
Reintegrations- bistand
Ressourceforløbsydelse
SVU
Midlertidig. Personer, som deltager i et ressourceforløb, modtager ressourceforløbsydelse. Forløbet er målrettet personer, som er i risiko for at komme på førtidspension. En ikke-forsørger kan få 10.968 kr. om måneden før skat.
Permanent. Folkepensionen gives til danskere, når de runder folkepensionsalderen og er holdt op med at arbejde. Et krav er, at man skal have boet i Danmark i 40 år, efter man er fyldt 15 år. Folkepensionsalderen reguleres i takt med udviklingen i levealderen. Maksimumbeløbet for enlige er 12.462 kr. om måneden før skat. 9.199 kr. for gifte/samlevende.
Varmetillæg
Efterlevelses- hjælp
Personligt tillæg
Flytte- og etablerings- tilskud
Sygedagpenge
Dagpenge
Dansktillæg
Tilskud til   pasning af   egne børn
Ydelse på 1.500 kr. (før skat), der gives til modtagere af integrationsydelse, hvis de har bestået Prøve i Dansk 2.
Efterlevelseshjælp
Sygedagpenge
Integrationsydelse
Enkeltydelser efter aktivloven
Social tillægsydelse. Et engangsbeløb, der kan søges, når ens ægtefælle/samlever dør.
Midlertidig. En ydelse til lønmodtagere eller ledige med ret til dagpenge, som er blevet syge og derfor ikke kan arbejde.
Læs om de forskellige ydelser her.
Ydelse målrettet nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i Danmark i mindst syv ud af de sidste otte år. Tager udgangspunkt i satserne for SU.
Social tillægsydelse. Tilskud, der gives til borgere i en vanskelig økonomisk situation til en række udgifter herunder betaling af husleje, tandpleje, medicin, flytteudgifter, transportudgifter og lignende.
Flere på offentlig forsørgelse
SVU (statens uddannelsesstøtte)
KLIK HER FOR AT SE ANDRE INTERAKTIVE GRAFIKKER
Ledighedsydelse
Feriedagpenge
Permanent. En ordning, der muliggør tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, inden man når folkepensionsalderen.
INFOGRAFIK / MARIE LIND / KILDER / BORGER.DK, SU.DK, SOCIALE YDELSER 2015, BERLINGSKE RESEARCH
Midlertidig. Uddannelsesstøtte til voksne, så de kan efter- eller videreuddanne sig i arbejdstiden. Satsen er 3.344 kr. om ugen før skat.
Midlertidig. Personer, der er visiteret til et fleksjob, kan modtage ledighedsydelse, indtil de får et fleksjob.
Midlertidig. Ydelse til lønmodtagere eller ledige, som er medlem af en a-kasse. Det er en særlig form for dagpenge, som personer på visse betingelser kan få udbetalt fra a-kassen, til at holde ferie.
Så mange ydelser  kan du få fra det offentlige
Varmetillæg
Integrations- ydelse
Kontanthjælp
Social tillægsydelse. Tillæg til folkepensionister, som dækker varmeudgifter over et vist beløb.
Midlertidig. Kontanthjælp gives til ledige, der ikke kan forsørge sig selv eller deres familie. Indtægt og ægtefællens formue trækkes fra i kontanthjælpen. Satsen for en ikke-forsørger over 30 år er 10.968 kr. om måneden før skat.
Permanent. Fleksjob kan bevilges til personer under 65 år med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Et fleksjob tager hensyn til medarbejderens begrænsede arbejdsevne. Fleksjob bevilges i fem år ad gangen. Fleksjobberen får løn samt et tilskud fra kommunen på op til 17.745 kr. om måneden før skat.
Ældrecheck
VEU
Tilskud til pasning af egne børn
Det sociale sikkerhedsnet inkluderer mindst 33 offentlige sociale, kontante ydelser, som enten er midlertidige eller permanente.
Helbredstillæg
Enkeltydelser efter aktiv- loven
Ressource- forløbsydelse
Boligsikring
Flere på offentlig forsørgelse
Modtagere af offentlig forsørgelse 16-66 år, 1.000 helårspersoner.
ANM. Pensionsalderen er nedsat fra 67 til 65 år fra 2004, hvorefter 65-66-årige pensionister indgår. SU-modtagere er ikke med. Støttet beskæftigelse er personer i beskæftigelse med løntilskud (bl.a. fleksjob og skånejob). Dagpenge er inkl. feriedagpenge. Udviklingen over tid skal tolkes med forsigtighed, da det ikke er muligt at lave en fuldstændig konsistent tidsserie grundet ændringer af arbejdsmarkedspolitikken og omlægninger af statistikker. Helårspersoner undtagen pensionister.
INFOGRAFIK / MARIE LIND / KILDE / ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET