Fakta

Her er lærernes reformudspil

Sammenhængende undervisningsforløb

Undervisningens organisering skal nytænkes, så elevernes undervisning organiseres i et sammenhængende forløb uden den traditionelle lektionsopdeling og faste frikvarterer.

Lærere underviser 25 timer om ugen

En sammenhængende undervisningsdag vil stille flere undervisningstimer til rådighed til eleverne. Lærerne er parate til at undervise 25 timer om ugen.

Bedre inklusionsindsats

Et kvalitetsløft af inklusionsindsatsen, hvor fokus rettes mod bedre specialundervisning og kompetenceudvikling af lærerne.

Styrket social indsats

Der skal etableres lektiecaféer på alle skoler, så elever med anden etnisk baggrund end dansk og elever, der kommer fra ikke-uddannelsesstærke hjem, kan få den rigtige støtte og de rigtige udfordringer. Der skal desuden knyttes skole-socialrådgivere til alle skoler.

Åben skole

Skolen skal stå til rådighed for eleverne hele dagen og udvikle børnenes personlige og sociale kompetencer samt uddanne dem til engagerede medborgere i et demokrati.

Øget elevinddragelse

Både i valgfag og i de obligatoriske fag skal muligheden for at bygge på elevernes egne interesseområder styrkes.

Trepartsdrøftelser om efteruddannelse

Der skal igangsættes et trepartsprojekt, hvor lærerne sammen med regeringen og Kommunernes Landsforening skal drøfte, hvordan lærernes deltagelse i efteruddannelse kan styrkes.

Målbare mål

Der skal indgås aftaler om fælles målbare mål for folkeskolen. Det kan eksempelvis være om elevernes læsekompetencer og skolernes inklusionsindsats.

Mest læste